تصویب ماده (۳۸) لایحه برنامه ششم موضوع تعیین سقف حقوق و مزایای دریافتی

تصویب ماده (۳۸) لایحه برنامه ششم موضوع تعیین سقف حقوق و مزایای دریافتی

تبصره ۱- شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا و معاونان رییس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل_تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

تبصره ۲– فوق العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور و نیز مأموریت های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه می باشد.

تبصره ۳- علاوه بر پرداخت های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴، پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب درباره مشمولین این قانون امکان پذیر می باشد.

تبصره ۴- هر گونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری، از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات در اختیار، اعتبارات موضوع (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می شود. دریافت کننده نیز علاوه بر رد وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر دو برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می شود.دیدگاهها بسته شده است.