کسانی که به قول خودشان خیلی «زرنگ» هستند نمی‌دانند که …

کسانی که به قول خودشان خیلی «زرنگ» هستند نمی‌دانند که ...

شهید مطهری

بسیاری از مردم دچار این اشتباه هستند که نفاق و دورویی و مکر و خدعه را یک امتیاز برای خود می‌شمارند و به آن نام «زرنگی» می‌دهند. صداقت و صراحت و یک‌رویی را از کم‌شعوری‌ می‌شمارند، گمان می‌کنند که با مکر و خدعه و نفاق بهتر می‌توان با عوامل حیات هماهنگی کرد و پیش رفت. غافل از اینکه طبع عالم بر درستی و صداقت است. آن کس که با خدا مکر کند خداوند فوق همه مکرکنندگان است.

قرآن کریم همواره از راستی و صداقت و صراحت دم می‌زند و با ندای بلند می‌فرماید که مکر و نیرنگ و نفاق -با همه پیشرفت‌های موقت- محکوم به شکست خوردن است؛ روزگار٬ بساط نیرنگ و دورویی را درهم می‌پیچد و شیشه نفاق را می‌شکند. اساس عالم بر حقیقت است نه بر مَجاز، و نمی‌توان نظام راستین جهان را به بازی گرفت.

استاد مطهری، حکمت‌ها و اندرزها، ج۱، ص۲۵۲دیدگاهها بسته شده است.