دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگر نه…

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگر نه...

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند. و گر نه در هنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

شهید سید مرتضی آوینیدیدگاهها بسته شده است.