اسرای عراقی و برخورد دلسوزانه با این اسیران

اسرای عراقی و برخورد دلسوزانه با این اسیران

در صبح اولین روز عملیات بیت المقدس بودیم.

شهید بزرگوار حاج اسماعیل فرجوانی در بین بچه ها با دوربینی که داشت خاکریزهای کوچکی را که در جلو بود نگاهی کرد و به بچه های آرپی جی زن گفت کدام جهت را نشانه بگیرند.

بچه های آرپی جی زن اشتباهی به هدف دیگری شلیک می کردند که حاج اسماعیل خود هدف اصلی را به بچه ها نشان داده و یک آرپی جی از بچه ها گرفته و به طرف هدف شلیک کرد. بقیه آرپی جی زن ها به هدف صحیح شلیک کردند و بعد از دستور حاج اسماعیل همه به طرف دشمن حلمه کردیم.

در این هنگام بود که تعدادی عراقی با بالابردن دستهایشان و با گرفتن تکه پارچه ای سفید که داشتند به علامت تسلیم به طرف ما آمدند و آنها را اسیر کردیم.

تعدادی از بچه ها برخورد دلسوزانه با اسیران داشتند و در بین ما تعدادی دیگری هم بودند که اصرار به کشتن اسیران داشتند تا اینکه حاج اسماعیل با قاطعیت جلو بچه ها را گرفته و حتی نگذاشت کوچکترین برخوردی با این اسیران بشود.

او کسی بود که در برابر تکلیف خود تسلیم بود و احساسات شخصی را در کارش دخالت نمی داد و خدا هم او را برگزید و بالا برد.

محمدرضا اردیدیدگاهها بسته شده است.