زلزله رودبار و نگرانی های اسیران در بند

زلزله رودبار و نگرانی های اسیران در بند

یکی از دردناک ترین ایام دوران اسارت ، زمان وقوع زلزله در رودبار بود که نگرانی های بسیاری را برای بچه ها به لحاظ بی اطلاعی از سلامت افراد خانوادهایشان ایجاد کرد .
شدت زلزله نیز بر میزان این نگرانی و ناراحتی می افزود و بویژه برای دوستانی که محل زندگی آنان در مناطق زلزله زده بود و از سرنوشت خانواده و اقوام خود بی اطلاع بودند و در اسارت هم هیچ امکانی که بتواند آن ها را از آخرین وضعیت خانواده شان مطلع کند ، وجود نداشت .
تا اینکه بعد از هفت هشت ماه نامه نگاری های آنان و ارسال مکاتبات که توسط صلیب سرخ به ایران انجام شد و پس از سانسور نامه ها توسط عراقی ها و منافقین ، چند ماه بعد نامه ای از خانواده این افراد زلزله زده به دست آنان می رسید و آنان باید بعد از چند ماه چه پاسخی می دادند و جواب نامه چه موقع به دست آشنایان این اشخاص می رسید ، معلوم نبود و در این مدت این بنده خدا چه شرایط روحی ـ روانی را باید تحمل می کرد و چه تصوری از محل زندگی و وضعیت فرزندان و خانواده خود باید می داشت به راحتی قابل تصور نبود .
خداوند روح همه درگذشتگان آن فاجعه دردناک را شاد کند.

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.