حدیث روز/ زلزله

حدیث روز/ زلزله

امام صادق ع:
هرگاه از وقوع زلزله وخراب شدن خانه ترسیدی؛ آیه ۴۱سوره فاطر راقرائت کن
مکارم الاخلاق،۲۹۰دیدگاهها بسته شده است.