دستگاه نانوایی با کمکهای آزادگان عزیز در ازگله کرمانشاه راه اندازی شد+ تصویر

دستگاه نانوایی با کمکهای آزادگان عزیز توسط آقای عبدالمحمدی در ازگله کرمانشاه راه اندازی شد.

 

 

پیام آزادگاندیدگاهها بسته شده است.