حدیث روز/ هرگاه مؤمنی بتواند بـرادر خود را یاری رساند اما…

حدیث روز/ هرگاه مؤمنی بتواند بـرادر خود را یاری رساند اما...

هرگاه مؤمنی بتواند بـرادر خود را یاری رساند اما کمکش نـکند، خداوند در دنیا و آخرت او را تـنها گذارد.دیدگاهها بسته شده است.