انتخابات در اردوگاه و توطئه ای که خنثی شد

انتخابات در اردوگاه و توطئه ای که خنثی شد

در اردوگاه ، به غیر از چند ماه اول اسارت که مسئولین آسایشگاه ها توسط عراقی ها منصوب می شدند ، پس از فراز و نشیب های بسیار و پافشاری اسرا بر حق انتخاب مسئول آسایشگاه و اردوگاه توسط خودشان، عراقی ها نهایتا مجبور شدند به این خواسته بچه ها گردن نهند و بچه ها در بین خود، مسئول آسایشگاه و اردوگاه را انتخاب و به عراقی ها معرفی کنند.

عراقی ها که به ظاهر قیافه دمکراتیک به خود گرفته بودند بنا به خواست تعدادی از عوامل خود باخته خودشان ، اصرار کردند که باید برای انتخاب مسئول اردوگاه تعدادی از افراد کاندیدا شوند و رای گیری در کل اردوگاه بصورت آسایشگاه به آسایشگاه انجام شود .
آن ها با این طرح و نقشه می خواستند تا به خیال خود نیروهای کارآمدی که توان اداره اردوگاه را دارند را شناسایی کنند ، اما بچه ها با هماهنگی و اتحاد قابل ستایش خود ، این توطئه را هم خنثی کردند ، بدین گونه که پس از تعیین یک نفر کارآمد در بین خودشان بعنوان کاندیدای اصلی ، تعدادی مسئول آسایشگاه را هم که عراقی ها آن ها را می شناختند و افراد مشخصی بودند ، کاندیدا کردند .

قرار شد بچه های اردوگاه که با هم ، همدل و هم نظر بودند به کاندیدای مورد نظر اردوگاه رای دهند و الحمدلله همین طور هم شد و هر رایی که از صندوق های رای ، خارج و قرائت می گردید اسم همان فرد مورد نظر بچه ها بود . جز چند رای محدود به افراد دیگر و به این ترتیب خواسته ی بچه ها عملی شد و با رای گیری ، نظرشان تامین و توطئه بعثی ها هم خنثی گردید.

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوستدیدگاهها بسته شده است.