ابوشارب یا همان « پدر سبیل ! » سربازان عراقی

ابوشارب یا همان « پدر سبیل ! » سربازان عراقی

یکی از مزدوران عراقی که درجه استواری هم داشت و به اصطلاح ، ارشد دیگر سربازان بود ، قدی بلند و سبیل هایی پر پشت داشت و در بین بچه ها به خاطر همین سبیل معروف شده بود به « ابو شارب » ، که معنی فارسی آن می شود « پدر سبیل ! ».
بچه ها موقع نام بردن از این فرد در بین خودشان مثلا می گفتند : ابوشارب آمد یا ابو شارب رفت و ……

در یکی از روزها که موقع آمار بود ، یکی از بچه ها به دلیل دیر رسیدن به آسایشگاه ، مورد مواخذه سرباز مامور آمار قرار گرفت و آن فرد ضمن تنبیه توسط آن سرباز ، به نزد ارشد سربازان ( ابو شارب ) فرستاده شد و او نیز پس از چند تذکر فیزیکی! ( یعنی تو گوشی و مشت و لگد … ) مجدداً او را به آسایشگاه خودش برگردانده و وقتی سرباز آسایشگاه از او پرسید که چرا برگشتی ؟
جواب داد : ابوشارب که در وسط اردوگاه بود به من گفت ، برو آسایشگاه !
سرباز عراقی که تازه فهمیده بود منظور آن اسیر از ابوشارب چه کسی است ، شروع کرد به تنبیه و با فحاشی گفت که شما به جهت تمسخر ما عراقی ها این اسم را روی آن گذاشتید و قصد بی احترامی به ما را دارید! و شروع کرد به تهدید کردن و توهین کردن که دیگر نشنوم اسم سرباز عراقی را این طوری بگوئید .
اما زهی خیال باطل ، ابوشارب تا آخرین روز اسارت ، ابو شارب ماند که ماند !

 

 

خاطرات اسارت برادر آزاده
حاج صادق مهماندوست


2 دیدگاه برای “ابوشارب یا همان « پدر سبیل ! » سربازان عراقی