حدیث روز/ مصالح و مفاسد مسلمین

حدیث روز/ مصالح و مفاسد مسلمین

پیامبر اکرم (ص):
هر کس صبح کند و نسبت به مصالح و مفاسد مسلمین بی تفاوت باشد، از آنها (مسلمان واقعی) نیست و هر کس با رغبت تن به ذلت دهد از اهل بیت ما نیست.
تحف العقول، ص ۴۷دیدگاهها بسته شده است.