حدیث روز/ جزای کسی که آرزوی گرانی کند؟

حدیث روز/ جزای کسی که آرزوی گرانی کند؟

پیامبر اعظم (ص) در ادامه این را هم میفرمودند که جزای کسی که به دشمن (برای فشار اقتصادی آوردن بر مردم) گرا میدهد چیست؟دیدگاهها بسته شده است.