حدیث روز/ گمراهی با اکثریت مردم

حدیث روز/ گمراهی با اکثریت مردم

قرآن کریم:
اگر از اکثریت مردم (فرهنگ و سنتهای عمومی جامعه) پیروی کنی #گمراه میشویدیدگاهها بسته شده است.