حدیث روز/ هر که مومنی را به چیزی سرزنش کند…

حدیث روز/ هر که مومنی را به چیزی سرزنش کند...

پیامبراکرم ص

هرکس زشت کاری وگناهی را فاش کند،مانند کسی است که آن راانجام داده است وهرکه مومنی را به چیزی سرزنش کند،نمیرد تا خود مرتکب آن شوددیدگاهها بسته شده است.