بیمه عمر وحوادث ایثارگران چگونه تعیین وپرداخت میگردد؟

بیمه عمر وحوادث ایثارگران چگونه تعیین وپرداخت میگردد؟

بخش اول سوال مبنی بر نحوه ی تعیین وبر قراری بیمه عمر برای مشمولین این فعالیت به آگاهی میرساند : ایجاد پوشش بیمه ای برای جامعه هدف حسب مصوبات هیئت محترم وزیران درسال برای بنیاد شهید وامورایثارگران تکلیف گردید . درپاسخ به بخش دوم ازسوال شیوه پرداخت اعلام می دارد ؛ مبلغ ومیزان تعیین غرامت وخسارت برای گروه های ۹ گانه تحت پوشش بیمه های اجتماعی که عبارتند از :
۱- والدین شهدا
۲- همسران شهدا
۳- فرزندان شهدا
۴- جانبازان ۲۵درصد وبالاتر
۵- جانباران زیر ۲۵ درصد
۶- آزادگان فاقد درصد جانبازی
۷- همسران جانبازان متوفی ۲۵درصد وبالاتر
۸- همسران جانبازان متوفی زیر ۲۵ درصد
۹- همسر آزاده متوفی فاقد د رصد جانبازی) که درحال حاضر ودربخش بیمه های عمروحادثه مبلغ ۱۰ /ده میلیون تومان غرامت برای جانباران ۲۵ درصد وبالاتر و فرزندان شهدا ، ۷ / هفت میلیون تومان غرامت فوت همسران شهدا و ۵ / پنج میلیون تومان برای سایرگروه فوق الذکر می با شد. مضافا دربخش حوادث منجر به نقص عضو کلی وجزیی نیز حداکثر خسارت قابل پرداخت معادل سقف تعیین شده درموضوع بیمه عمر با توجه به گروه ایثارگری بیمه شده می باشد. دربخش بیمه حوادث غیرمترقبه که محل سکونت بیمه شده و اسباب واثاثیه بیمه شده را درقبال خطراتی ازجمله : آتش سوزی ، سیل ، زلزله ، صاعقه ، رانش زمین ، ترکیدگی لوله آب ، طوفان ، بارش سنگین برف و… بیمه مینماید، حداکثر تا سقف ۳۵/ سی وپنج میلیون تومان ( براساس برآورد خسارت اعلام شده ازسوی ارزیابی کارشناسان محترم دادگستری انجام می پذیرد .دیدگاهها بسته شده است.