حدیث روز/ ریاکار را سه نشانه است

حدیث روز/ رياكار را سه نشانه است

امام على ع:

ریاکار را سه نشانه است:
وقتى چشمش به مردم مى‌افتد کوشا مى‌شود، وقتى تنهاست سستى و تنبلى مى‌ورزد و دوست دارد که در هر کارى ستایش شود.
میزان‌الحکمه‌ج۴‌ص۳۳۶دیدگاهها بسته شده است.