آنچه ایثارگران باید بدانند/ شرایط پرداخت وام مسکن و طرح حکمت

آنچه ایثارگران باید بدانند/ شرایط پرداخت وام مسکن و طرح حکمت

 

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای تدابیر و تأکیدات مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در اجرای طرح حکمت ، با ایجاد صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بتاجا از سال ۱۳۷۶ برای ارائه تسهیلات وام مسکن ،تاکنون امکان خانه دار شدن بیش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان محترم آجا را فراهم آورده است. پس از تصویب دستورالعمل اجرایی پرداخت وام مسکن طرح حکمت طی گردشکار مورخه ۷۹/۱۲/۲ ستاد کل ن م به دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ،صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بتاجا از بدو تاسیس، فعالیت خود را در راستای تامین وام مسکن جهت ساخت یا خرید مسکن انفرادی برای کارکنان شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است.

شرایط عضویت کارکنان نیرو های مسلح در طرح حکمت :

کلیه نظامیان و کارمندان ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران می توانند با عضویت در صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن و پرداخت حق عضویت ماهانه از تسهیلات متعلقه استفاده نمایند. ضمنا از ابتدای سال ۹۳ صرفاًکارکنانی که زیر ۱۰سال سابقه خدمت داشته و برای اولین بار درخواست عضویت داشته باشند مشروط بر اینکه از هیچگونه تسهیلاتی استفاده ننموده باشند ، می توانند با مراجعه به شعبه صندوق نسبت به عضویت در طرح حکمت اقدام نمایند.بدیهی است سایر کارکنان، مشمول عضویت نمی گردند.

کارکنان شاغل رسمی(پایور) ارتش که دارای فیش حقوقی آجا می باشند از بدو استخدام بصورت سیستمی به عضویت طرح حکمت در آمده و می توانند برابر مفاد دستور العملهای ابلاغی تسهیلات مورد نظر را پس از طی مدت انتظار مربوطه استفاده نمایند.لذا کارکنانی که دارای عضویت طرح حکمت می باشند کد ۶۲ در فیش حقوقی آنان تحت عنوان پس انداز مسکن در ستون کسور، کسر می گردد.

روش و مبلغ پرداخت وام طرح حکمت :

مبلغ تسهیلات طرح حکمت برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است. این مبلغ بر اساس فرمول های خاصی در ابتدای هر سال مشخص و بصورت قرض الحسنه و با ۳% کارمزد و همچنین با مدت بازپرداخت ۱۲۰ ماهه به کارکنان شریف ارتش پرداخت می گردد.

در اوایل هر سال ستاد کل ن م این مبلغ و تعداد وام قابل پرداخت به کارکنان واجد شرایط را طی برنامه ای مشخص به ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروها ابلاغ می نماید که بر اساس آن اقدامات زیر صورت میگرد :

الف : با توجه به الویتهای مندرج در دستورالعمل طرح حکمت صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن، مشخصات کارکنان واجد شرایط جهت دریافت وام را تعیین و اطلاع رسانی مینمایند.

ب : مدارک خرید و یا ساخت و شماره حساب بانکی از بانک حکمت ایرانیان وام گیرنده را دریافت و نسبت به تشکیل پرونده اقدام مینمایند.

ج : وام گیرنده را جهت سپردن تضامین لازم به بانک حکمت ایرانیان که توسط شخص وام گیرنده انتخاب شده است معرفی مینماید.

د :وام گیرنده به بانک مربوطه مراجعه و تضامین لازم را می سپارد.

ه : پس از تایید بانک حکمت ایرانیان مبنی بر سپردن تضامین لازم مبلغ وام در اختیار بانک حکمت قرار می گیرد تا حداقل ظرف مدت ۴۸ ساعت به حساب وام گیرنده واریز شود.

نکته اینکه پس از برقراری اقساط وام (کد ۱۶۱) طرح حکمت وام گیرنده قطع می گردد که وام گیرنده میتواند به شعبه بانک پرداخت کننده وام مراجعه و برگ استعلام مربوطه را دریافت و بهمراه فیش حقوقی به صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن ارسال و پس انداز طرح حکمت خود را نیز دریافت نماید.

دیگر مشمولین تسهیلات طرح حکمت

پرداخت تسهیلات وام حکمت به مستمری بگیران
آن دسته از کارکنانی که دارای طرح حکمت بوده و به درجه شهادت نایل گردیده باشند یا به هر دلیلی فوت نمایند ، بمنظور مساعدت به خانواده های آنان، وام وراث آنها خارج از نوبت قابل پرداخت می باشد. بدیهی است در صورتیکه سرپرست، قبل از فوت، عضو طرح حکمت نباشد امکان پرداخت تسهیلات طرح حکمت وجود نخواهد داشت.

پرداخت تسهیلات وام حکمت به بازنشستگان
آن دسته از کارکنانی که بعد از تاریخ ۷۶/۱/۱ بازنشسته شده باشند چنانچه به عضویت طرح حکمت در آمده باشند می توانند پس از طی مدت انتظار نسبت به دریافت تسهیلات متعلقه اقدام نمایند.ضمنا سهمیه اینگونه افراد از تسهیلات طرح حکمت ۱۰درصد می باشد.بدیهی است پرداخت تسهیلات به کارکنان بازنشسته قبل از تاریخ مذکور و نیز سربازان بازنشسته در تعهدات این صندوق نمی باشد.

پرداخت تسهیلات وام حکمت به جانبازان
جانبازان سرافراز شاغل که به بازنشستگی دائم نایل نشده اند، در صورت نداشتن سابقه دریافت زمین یا مسکن دولتی (فرم ج) میتوانند همانند کارکنان شاغل با تکمیل فرم برقراری پس انداز مسکن، به عضویت (کد ۶۲) درآیند و بعد از رسیدن به حد نصاب برابر ضوابط از تسهیلات وام مسکن حکمت استفاده نمایند.دیدگاهها بسته شده است.