مستندات قانونی اعاده بخدمت جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا

مستندات قانونی اعاده بخدمت جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا

مستندات قانونی اعاده بخدمت جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا

۱. مفاد ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان : دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان، اقدام نمایند.

تبصره : جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند، مشمول این ماده نخواهند شد.

۲. مفاد ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند، صرفا برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان، اقدام نمایند.

۳. مفاد بند (ژ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه : عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه میشود: بعداز عبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میشود.

۴. مفاد بند (چ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه : جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و رعایت شرایط عمومی، به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره : درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول«۳۰سال»، پاداش مذکور به آن سنوات، مجددا به این افراد تعلق نمیگیرد.

۵. مفاد بند «ز» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه : آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت، زودتر از سی سال خدمت بازنشسته شده اند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر ۶۵ سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال، خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل ایندپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *