اعاده به خدمت جانبازان و نحوه تعیین پست سازمانی برای آنان

اعاده به خدمت جانبازان و نحوه تعیین پست سازمانی برای آنان

نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص استعلام از لزوم پذیرش درخواست اعاده به خدمت جانبازان و نحوه تعیین پست سازمانی برای آنان و امکان تداوم خدمت جانبازان حالت اشتغال تا ۳۵ سال خدمت با توجه به ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و نیز شمول امتیازات و مزایای مزبور به فرزندان شهداء با توجه به ماده (۸۸) قانون یادشده

۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۳۴۰۲۵/۵۶۳۱۵

اداره کل منابع انسانی بانک سپه

باسلام واحترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۹۲۷۰/۹۶/۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷درخصوص استعلام از لزوم پذیرش درخواست اعاده به خدمت جانبازان و نحوه تعیین پست سازمانی برای آنان و امکان تداوم خدمت جانبازان حالت اشتغال تا۳۵ سال خدمت با توجه به ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و نیز شمولامتیازات و مزایای مزبور به فرزندان شهداء با توجه به ماده (۸۸) قانون یادشده اعلام می‌دارد:

۱- در بند «چ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم مقرر شده است:

«جانبازانی که تا قبل از تصویب این قانون به صورت پیش ازموعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند بارعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی‌و پنج ساله خود و بارعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند»

علیهذا با توجه به اینکه حق اعاده به خدمت با شرایط مقرر در بند مزبور به جانبازان داده شده، دستگاه با توجه به تقابل حق و تکلیف درصورت وجودشرایط مقرر در بند یادشده ملزم به پذیرش آن است، کما اینکه مطابق ماده(۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دستگاه اجرایی اختیاربازنشستگی کارکنان با شرایط مقرر در آن ماده داده شده و کارمند مکلف به پذیرش تصمیم دستگاه براساس ماده مزبور می‌باشد.

۲- نظر به اینکه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازانناظر به ایجاد پست همتراز برای جانبازانی که به خدمت اعاده می‌شوند می‌باشددر نتیجه برای مواردی که طبق بند «چ» ماده (۸۷) نیز اعاده به خدمتمی‌شوند باید مطابق تبصره یادشده پست همتراز با تأیید سازمان اداری واستخدامی و یا مراجع ذیصلاح ایجاد گردد. ضمناً با توجه به اینکه «تغییر محل جغرافیایی خدمت» مطابق بند «ه‍» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله موارد مجازاتهای اداری است، بنابراین اعمال آن در مورد اعاده به خدمت که کارمند تخلفی انجام نداده موضوعیت ندارد.

۳- در مورد ادامه خدمت جانبازانی که از حالت اشتغال استفاده می‌نمایند تاسی و پنج سال خدمت، با توجه به اینکه مطابق بند «ر» ماده (۸۷) قانونبرنامه ششم تصریح شده «جانبازانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه ازامتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک تحصیلیکارشناسی، مشمول بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوریبوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند» و نظر به اینکه در قانون حالتاشتغال در مورد شرایط سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی حکمی لحاظ نشده بلکه به مقررات استخدامی مربوط ارجاع شده است، در نتیجه جانبازانی که ازقانون حالت اشتغال استفاده می‌نمایند با رعایت شرایط مقرر در بند «ر» ماده(۸۷) برنامه ششم توسعه می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند و سپس بازنشسته گردند و با توجه به اینکه بند «ر» ماده (۸۷) از جمله حقوقی استکه به جانباز داده شده، رعایت آن با درخواست جانباز الزامی است.

۴- نظر به اینکه مطابق بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعهکلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان ۵۰درصد و بالاتر به فرزندان شهدا تسری داده شده است و با توجه به اینکه اعادهبه خدمت و نیز تداوم خدمت تا سی و پنج سال موضوع بندهای «چ و ر» ماده(۸۷) از موارد مستثنی شده در بند «ز» ماده (۸۸) نمی‌باشد و از آنجا که بندهای «چ» و «ر» ماده (۸۷) ناظر به جانبازان پنجاه درصد و یا بیشتر نیزمی‌باشد در نتیجه فرزندان شهدا می‌توانند درمورد اعاده به خدمت و تداوم خدمتتا سی و پنج سال از تسهیلات بندهای یادشده از ماده (۸۷) درصورت داشتنشرایط مقرر در این بندها استفاده نمایند.

بدیهی است باتوجه به این‌که کاهش ساعات کار و حالت اشتغال از موارداستثنا شده از بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه است فرزندانشهدا در این موارد، مطابق بند «ز» ماده (۸۸) امکان استفاده از امتیازات ومزایای جانبازان را ندارند./ص

محل درج امضا

رونوشت:
• امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی
• بایگانی نظرات حقوقی ـ ۳/۳۴۰۲۵دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *