معافیت مالیاتی رزمندگان موضوع بند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه قید و شرطی ندارد

معافیت مالیاتی رزمندگان موضوع بند ذ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه قید و شرطی ندارد

معافیت مالیاتی رزمندگان موضوع بند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه قید و شرطی ندارد/ استثنای دانشگاه ها صرفاً «از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی» است و نه قوانین و مقررات خاص مانند قوانین و مقررات ایثارگران (دادنامه شماره ۲۲۶-۲۲۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۵

تاریخ دادنامه: ۲۴؍۲؍۱۳۹۸

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ «رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه» مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ شده اند و قانونگذار برای اعمال این معافیت قید و شرطی نگذاشته است لیکن در تذکر ۲ از بند ۴ مصوبه مورد شکایت، اعمال این معافیت برای رزمندگان مشمول معافیت منوط به پرداخت کسور ایام سربازی شده است.

ثانیاً: به موجب ردیف ۶ از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه برای ایثارگران «بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» مقرر شده است لیکن در بند ۸ مصوبه مورد شکایت مقرر شده « اعضای هیأت علمی مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نخواهد شد.»

ثالثاً: این در حالی است که به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» نیز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند ح ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز تصریح دارد به اینکه: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.» و معافیت دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ صرفاً « از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی» است و نه قوانین و مقررات خاص از جمله قوانین و مقررات خاص ایثارگران، بنابراین تذکر ۲ ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلیل محدود نمودن حکم مقرر در اصلاحیه ماده ۵۶ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اطلاق بند ۸ مقرره مورد شکایت از حیث اینکه با برداشت ناصحیح از استعلام صورت گرفته اعضای هیأت علمی ایثارگر را به طور مطلق از شمول ردیف ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه خارج کرده است.

مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. اطلاق بند ۸ مقرره مورد اعتراض مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *