اعلام نتایج انتخابات نمایندگان استان کرمانشاه

   ضمن تقدیر و سپاس از استقبال بسیار خوب سهامداران محترم استان کرمانشاه ، جهت انتخاب وکلاء و نمایندگان خود باطلاع می رساند؛

        پس از انقضاء مدت انتخابات در آن استان ، فرم های وکالت طی صورتجلسه ای در هر شهرستان به مرکز استان ارسال گردید. سپس فرم های مذکور با حضور داوطلبان ، مجریان و نمایندگان شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شمارش و صورتجلسه گردید.

       متعاقباً فرم های وکالت بانضمام صورتجلسات به منظور ورود اطلاعات سهامداران و نمایندگان آنها به واحد امور سهام شرکت منتقل و پس از ورورد اطلاعات به نرم افزار طراحی شده ، افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند :

         نام ونام خانوادگی                                       تعداد سهم

۱-    سید نوراله موسوی                                   ۱۳۴۷۴۲۹/۰۲

۲-    امین اله توانا                                             ۱۱۷۰۷۰۵/۹۱

۳-    علی اشرف پیرو                                       ۹۵۵۶۸۰/۳۶

۴-    یزدان صالحیان                                         ۴۷۱۶۲۴/۴۹

۵-    علی امیری                                             ۲۳۲۴۸۳/۳۹

۶-     فرشید ترابی بابااسکندر                          ۳۵۴۴۷/۴۴

۷-    ایرج صفری سلیمی                                    ۶۶۹۸/۴۹

۸-    اله مراد احمدی                                            ۱۷۶۰/۵

۹-       ناصر احمدوند                                             ۱۷۵۲

۱۰-  امین اله مولوی                                              ۱۳۷۶/۱

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

 دیدگاهها بسته شده است.