حدیث روز/ تکریم زنان

فقط انسان های بزرگوار زنان تکریم می کنند و تنها انسان های پست به زنان اهانت و اذیت روا می دارند.
حدیث روز/ رفاقت

حدیث روز/ رفاقت

سزاوار نیست که مومن با بدکار و احمق و ذروغگو رفاقت کند.
حدیث روز/ عدالت

حدیث روز/ عدالت

خداوند به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد.