حدیث روز/ تقوا پيشگان چگونه اند؟

حدیث روز/ تقوا پیشگان چگونه اند؟

امیرالمؤمنین(ع) تقوا پیشگان،از کار کمِ خود راضى نیستند و کارهاى زیاد خود را بسیار نمیشمارند، درنتیجه خودشان را زیرسؤال برده و محاکمه میکنند و از کردارخود بیمناکند. نهج البلاغه،خ۱۸۴...