فراخوان طرح محسنین

                            خاطر ناشاد را دلشاد کردن همت است                                                                   باغ آفت دیده را آباد کردن همت است                       ص...

فراخوان طرح محسنین

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست… خدمت به مؤمن پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمدبن عبداللّه (صلی الله علیه و آله وس...

فراخوان طرح محسنین

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند … انفاق یکی از اعمال پسندیده ...

فراخوان طرح محسنین

  خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …   امام زمان حضر...

فراخوان طرح محسنین

    خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند … انفاق در همه ...