حضور مستقیم ابلیس در جریان ترور پیامبر(ص)

حضور مستقیم ابلیس در جریان ترور پیامبر(ص) در توطئه لیلهالمبیت...

بعد از اینکه انصار با حضرت رسول(ص) بیعت کردند و کفار قریش از این جریان مطلع شدند، چهل نفر از اشراف آنها در دارالندوه اجتماع کردند؛ در این هنگام شیطان در قالب پیرمردی نجدی از راه رسید.   شیطان و ...