کاندیداهای نمایندگی خودکفایی توجه کنند...

با توجه به فراهم شدن مقدمات انتخابات در استان کرمانشاه، بدین وسیله از داوطلبان وکالت و نمایندگی سهامداران استان کرمانشاه دعوت می شود ضمن رعایت موارد زیر، تقاضای خود را کتباً به مدیریت شرکت ارسال نمای...