پیامک دعوت به ۱۴۰۰ نفر از آزادگان تکریت ۱۱ ارسال شد...

بر اساس گزارش کمیته استقبال پیامک دعوت به ۱۴۰۰ نفر از آزادگان سراسر کشور ارسال شد. پیرو اعلام دانشگاه یزد در خصوص تعداد میهمانان شرکت کننده در همایش هشتم آزادگان تکریت ۱۱ یزد آخرین مهلت ثبت نام ۲۵ مر...