خاطرات اسارت/ سلّول‌هاي الرشيد (1)

  داخل زندان الرشيد، يك سالن تنگ و تاريك و نسبتاً طولاني قرار داشت و در دو طرف آن سلّول‌هاي مختلفي مشاهده مي‌شد. سکوت عجيبي بر فضاي زندان حاکم بود. بعثي‌ها، پانزده نفر را در يك سلّول و شانزده نف...