بیستمین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ در جمع سهامداران استان کرمانشاه+ ...

بیستمین نشست هم اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ در شهر کرمانشاه درتاریخ یکشنبه 1395/12/8 با حضور آقایان : اکبرزاده رئیس هیات مدیره ، غلاث نایب رئیس هیات مدیره ، نعمت پرور مدیر عامل ، عباسی مدیر روابط عموم...